เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

0 Comments

อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) มาจากคำว่า Scientic ในภาษาลาติน แปลว่า ความรู้ (Knowledge) ฉะนั้น อุตุนิยมวิทยาคือ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ธรรมชาติที่มนุษย์ สะสมมาแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต อย่างไม่รู้จักจบสิ้น (ทบวง, 2533) เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของธรรมชาติ โดยอุตุนิยมวิทยานั้น จะต้องมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาจากพื้นฐานแล้วแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้งยังมีการศึกษาและปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนอีกด้วย โดยศึกษาจากสิ่งที่มีอยู่จริงที่เราสามารถรู้เห็นหรือสัมผัสได้จริงในปัจจุบันอย่างสมเหตุสมผล โดยจะสามารถสรุปได้ก็ต่อเมื่อมีการพิสูจน์หรือทดลองอย่างเป็นรูปธรรม  

สิ่งสำคัญในการศึกษาธรรมชาติและชีวิต จะต้องใช้หลักอุตุนิยมวิทยามาศึกษา  คือเราจะเอาสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่จริงๆในปัจจุบัน ที่เราสามารถรู้เห็นหรือสัมผัสได้จริงด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของเราเท่านั้นมาใช้ศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิดพิจารณาที่ต้องสมเหตุสมผล ไม่ใช่การคาดคะเน หรือเดาเอาเอง โดยสามารถกล่าวได้ว่าอุตุนิยมวิทยา คือ องค์ความรู้ที่มีระบบและจัดไว้อย่างมีระเบียบแบบแผน โดยทั่วไปกระบวนการหาความรู้ทางอุตุนิยมวิทยา (The Process of Meteorology) อันประกอบด้วย ระเบียบวิธีการทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Method) และเจตคติทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Attitude)

ระเบียบวิธีการทางอุตุนิยมวิทยา เป็นการแก้ไขปัญหาทางอุตุนิยมวิทยาที่ต้องอาศัยการสังเกต ตั้งปัญหา ตั้งสมมุติฐาน มีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล มีการทดลองเพื่อตรวจสอบและให้คำตอบกับสมมุติฐาน และท้ายที่สุดจะต้องมีการสรุปผล ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้จำเป็นต้องอาศัย เจตคติทางอุตุนิยมวิทยาที่เป็นองค์ประกอบเสริม คือมีเหตุผล มีความอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ใจกว้าง ซื่อสัตย์และเป็นกลาง มีความพยายาม และมีความละเอียดรอบคอบ กล่าวคือหากปฏิบัติการทางอุตุนิยมวิทยาโดยอาศัยระเบียบวิธีการทางอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับเจตคติทางอุตุนิยมวิทยา จะได้ผลลับในการศึกษาที่ครบถ้วนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยอุตุนิยมวิทยานั้น มีประโยชน์ต่อมนุษย์ และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากผลของการศึกษาค้นคว้าทาง อุตุนิยมวิทยา เกี่ยวโยงกับความเจริญในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ การสื่อสารคมนาคม การเกษตร การศึกษา การอุตสาหกรรม การเมือง การเศรษฐกิจ ด้วย 

 ในการดำเนินการทางอุตุนิยมวิทยา จำเป็นจะต้องมีการทดลอง เพื่อตรวจสอบและตอบกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งในการดำเนินการทดลองนั้น จำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เพื่อที่จะให้ผลของการทดลองนั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาคือ อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ทดลองและหาคำตอบต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยา โดยแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่  

  1. ประเภททั่วไป เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานทดลองทั่วไป เช่น แก้ว บีกเกอร์ หลอดทดลอง บิวเรต กระบอกตวง เป็นต้น 
  1. ประเภทเครื่องมือช่าง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ทั้งภายในห้องปฏิบัติการ และภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น เวอร์เนีย คีม และแปลง เป็นต้น 
  1.  ประเภทสิ้นเปลือง เป็นอุปกรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก เช่น กระดาษกรอง กระดาษลิตมัส และสารเคมี 

การใช้งานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการศึกษาหรืออยู่ในควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เช่นครูอุตุนิยมวิทยาที่สอนในโรงเรียน หรือนักอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธี ถูกต้องกับงานทดลองนั้นๆ หากไม่มาการศึกษาและไม่มีการควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญ อาจะทำให้การทดลองนั้นผิดพลาดและก่อให้เกิดอันตรายได้ 

Tags:

Categories

Recent Posts

Tags